مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 138/000   تومان
سه لایه :173/000 تومان
چهارلایه:209/000  تومان
پنج لایه: 245/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  197/000 تومان
سه لایه : 225/000 تومان
چهارلایه:  272/000 تومان
پنج لایه:  340/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  278/000  تومان
سه لایه :320/000 تومان 
چهارلایه: 387/000 تومان 
پنج لایه: 459/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 310/000 تومان 
سه لایه:357/000 تومان
چهارلایه:429/000 تومان
پنج لایه:500/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  435/000  تومان
سه لایه: 476/000  تومان
چهار لایه:595/000  تومان
پنج لایه: 667/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 429/000  تومان 
سه لایه:500/000 تومان
چهار لایه:572/000 تومان
پنج لایه:667/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   643/000  تومان 
سه لایه:  667/000  تومان 
چهار لایه: 786/000 تومان 
پنج لایه:  905/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 643/000   تومان 
سه لایه:687/000 تومان
چهار لایه:786/000 تومان
پنج لایه: 905/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  720/000 تومان 
سه لایه: 796/000 تومان 
چهارلایه:972/000 تومان
پنج لایه: 1/101/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  788/000 تومان 
سه لایه: 840/000 تومان 
چهار لایه:1/000/000 تومان
پنج لایه: 1/143/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 945/000   تومان
سه لایه: 1/000/000  تومان
چهارلایه: 1/071/000  تومان
پنج لایه: 1/190/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   1/290/000  تومان 
سه لایه: 1/296/000 تومان 
چهار لایه: 1.587.000 تومان
پنج لایه:  1.805.000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند  2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 1/220/000 تومان
سه لایه:1/381/000 تومان
چهار لایه:1/595/000 تومان 
پنج لایه: 1/833/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :1/885/000  تومان
سه لایه :2/071/000 تومان
چهار لایه: 2/380/000 تومان
پنج لایه: 2/856/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :2/023/000 تومان 
سه لایه: 2/070/600 تومان 
چهار لایه:2/338/000 تومان 
پنج لایه: 2/856/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  1/785/000  تومان 
سه لایه: 1/904/000  تومان 
چهارلایه: 2/214/000 تومان 
پنج لایه: 2/690/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :2/380/000 تومان 
سه لایه :2/499/000 تومان
چهارلایه:2/833/000 تومان 
پنج لایه: 3/231/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 2/956/000 تومان 
سه لایه:3/194/000 تومان
چهارلایه:3/670/000 تومان
پنج لایه:3/927/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cp
تک لایه: 2/706/000 تومان
سه لایه: 2/952/000 تومان
چهار لایه: 3/444/000 تومان
پنج لایه: 3/813/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  3/813/000 تومان
سه لایه:  4/059/000 تومان
چهار لایه: 4/551/000 تومان
پنج لایه:  4/920/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  4/760/000 تومان
سه لایه: 4/998/000 تومان 
چهار لایه:5/593/000 تومان
پنج لایه: 6/307/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   6/150/000 تومان 
سه لایه: 6/307/000 تومان 
چهار لایه: 6/902/000 تومان 
پنج لایه: 7/854/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 5/950/000 تومان 
سه لایه: 6/307/000 تومان 
چهار لایه:6/902/000 تومان 
پنج لایه: 7/854/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  9/520/000   تومان
سه لایه :10/710/000  تومان
چهار لایه :11/424/000 تومان 
پنج لایه: 12/138/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :11/781/000 تومان
سه لایه: 12/400/000 تومان
چهار لایه:13/566/000 تومان
پنج لایه: 14/042/000 تومان

ادامه مطلب