مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 342/000   تومان
سه لایه :440/000 تومان
چهارلایه:553/000  تومان
پنج لایه: 652/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  519/000 تومان
سه لایه : 627/000 تومان
چهارلایه:  708/000 تومان
پنج لایه:  905/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  698/000  تومان
سه لایه :802/000 تومان 
چهارلایه: 977/000 تومان 
پنج لایه: 1/183/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 859/000 تومان 
سه لایه:991/000 تومان
چهارلایه:1/251/000تومان
پنج لایه:1/431/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  1/049/000تومان
سه لایه: 1/152/000  تومان
چهار لایه:1/505/000  تومان
پنج لایه: 1/675/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 1/107/000 تومان 
سه لایه:1/285/000 تومان
چهار لایه:1/466/000 تومان
پنج لایه:1/766/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   1/548/000  تومان 
سه لایه:  1/603/000  تومان 
چهار لایه: 1/987/000 تومان 
پنج لایه:  2/367/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 1/659/000   تومان 
سه لایه:1/797/000 تومان
چهار لایه:2/139/000 تومان
پنج لایه: 2/494/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  1/744/000 تومان 
سه لایه: 1/895/000 تومان 
چهارلایه:2/402/000 تومان
پنج لایه: 2/801/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  2/025/000 تومان 
سه لایه: 2/090/000 تومان 
چهار لایه:2/756/000 تومان
پنج لایه: 3/252/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

قطر :   104cm  ارتفاع:  207cm
تک لایه : 2/625/000 تومان 
سه لایه: 2/693/000 تومان 
چهار لایه:2/955/000 تومان 
پنج لایه: 3/290/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

 قطر :  145cm       ارتفاع: 112cm
تک لایه: 2/164/000 تومان
سه لایه: 2/402/000 تومان
چهار لایه:2/755/000 تومان
پنج لایه: 3/219/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 2/626/000   تومان
سه لایه: 2/690/000  تومان
چهارلایه: 2/919/000  تومان
پنج لایه: 3/265/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   3/115/000  تومان 
سه لایه: 3/293/000 تومان 
چهار لایه: 3/991/000 تومان
پنج لایه:  4/671/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند  2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 2/936/000 تومان
سه لایه:3/332/000 تومان
چهار لایه:3/856/000 تومان 
پنج لایه: 4/447/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

 قطر :  162cm       ارتفاع: 147cm
تک لایه:  4/012/000 تومان
سه لایه:  4/274/000 تومان
چهار لایه: 5/017/000 تومان
پنج لایه:  5/985/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :4/443/000  تومان
سه لایه :5/030/000 تومان
چهار لایه: 5/985/000 تومان
پنج لایه: 7/467/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :4/909/000 تومان 
سه لایه: 5/045/000 تومان 
چهار لایه:6/224/000 تومان 
پنج لایه: 7/700/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  4/338/000  تومان 
سه لایه: 4/798/000  تومان 
چهارلایه: 5/773/000 تومان 
پنج لایه: 7/030/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :5/993/000 تومان 
سه لایه :6/215/000 تومان
چهارلایه:7/134/000 تومان 
پنج لایه: 8/401/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 7/220/000 تومان 
سه لایه:7/659/000 تومان
چهارلایه:8/996/000 تومان
پنج لایه:10/272/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه: 6/602/000 تومان
سه لایه: 7/200/000 تومان
چهار لایه: 8/616/000 تومان
پنج لایه: 9/685/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  9/165/000 تومان
سه لایه:  9/534/000 تومان
چهار لایه: 11/088/000 تومان
پنج لایه:  12/442/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  11/984/000 تومان
سه لایه: 12/592/000 تومان 
چهار لایه:14/074/000 تومان
پنج لایه: 16/477/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   14/647/000 تومان 
سه لایه: 15/311/000 تومان 
چهار لایه: 17/375/000 تومان 
پنج لایه: 20/514/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 14/647/000 تومان 
سه لایه: 15/311/000 تومان 
چهار لایه:17/605/000 تومان 
پنج لایه: 20/725/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  23/518/000   تومان
سه لایه :25/876/000   تومان
چهار لایه :28/755/000  تومان 
پنج لایه: 31/717/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :28/525/000 تومان
سه لایه: 31/311/000 تومان
چهار لایه:34/465/000 تومان
پنج لایه: 36/676/000 تومان

ادامه مطلب