مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 270/000   تومان
سه لایه :349/000 تومان
چهارلایه:438/000  تومان
پنج لایه: 517/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  411/000 تومان
سه لایه : 497/000 تومان
چهارلایه:  561/000 تومان
پنج لایه:  717/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  553/000  تومان
سه لایه :636/000 تومان 
چهارلایه: 775/000 تومان 
پنج لایه: 939/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 682/000 تومان 
سه لایه:786/000 تومان
چهارلایه:993/000 تومان
پنج لایه:1/136/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  833/000  تومان
سه لایه: 914/000  تومان
چهار لایه:1/194/000  تومان
پنج لایه: 1/330/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 878/000 تومان 
سه لایه:1/020/000 تومان
چهار لایه:1/164/000 تومان
پنج لایه:1/402/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   1/229/000  تومان 
سه لایه:  1/273/000  تومان 
چهار لایه: 1/577/000 تومان 
پنج لایه:  1/880/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 1/317/000   تومان 
سه لایه:1/427/000 تومان
چهار لایه:1/698/000 تومان
پنج لایه: 1/980/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  1/384/000 تومان 
سه لایه: 1/504/000 تومان 
چهارلایه:1/908/000 تومان
پنج لایه: 2/225/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  1/608/000 تومان 
سه لایه: 1/659/000 تومان 
چهار لایه:2/189/000 تومان
پنج لایه: 2/583/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

قطر :   104cm  ارتفاع:  207cm
تک لایه : 2/084/000 تومان 
سه لایه: 2/139/000 تومان 
چهار لایه:2/347/000 تومان 
پنج لایه: 2/613/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

 قطر :  145cm       ارتفاع: 112cm
تک لایه: 1/718/000 تومان
سه لایه: 1/908/000 تومان
چهار لایه: 2/188/000 تومان
پنج لایه: 2/577/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 2/085/000   تومان
سه لایه: 2/136/000  تومان
چهارلایه: 2/318/000  تومان
پنج لایه: 2/593/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   2/474/000  تومان 
سه لایه: 2/616/000 تومان 
چهار لایه: 3/170/000 تومان
پنج لایه:  3/710/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند  2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 2/472/000 تومان
سه لایه:2/806/000 تومان
چهار لایه:3/247/000 تومان 
پنج لایه: 3/745/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

 قطر :  162cm       ارتفاع: 147cm
تک لایه:  3/186/000 تومان
سه لایه:  3/395/000 تومان
چهار لایه: 3/986/000 تومان
پنج لایه:  4/755/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :3/529/000  تومان
سه لایه :3/996/000 تومان
چهار لایه: 4/755/000 تومان
پنج لایه: 5/933/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :3/900/000 تومان 
سه لایه: 4/008/000 تومان 
چهار لایه:4/944/000 تومان 
پنج لایه: 6/117/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  3/446/000  تومان 
سه لایه: 3/811/000  تومان 
چهارلایه: 4/586/000 تومان 
پنج لایه: 5/585/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :4/761/000 تومان 
سه لایه :4/938/000 تومان
چهارلایه:5/668/000 تومان 
پنج لایه: 6/675/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 5/736/000 تومان 
سه لایه:6/085/000 تومان
چهارلایه:7/147/000 تومان
پنج لایه:8/161/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه: 5/245/000 تومان
سه لایه: 5/720/000 تومان
چهار لایه: 6/845/000 تومان
پنج لایه: 7/694/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  7/282/000 تومان
سه لایه:  7/575/000 تومان
چهار لایه: 8/809/000 تومان
پنج لایه:  9/885/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  9/522/000 تومان
سه لایه: 10/005/000 تومان 
چهار لایه:11/183/000 تومان
پنج لایه: 13/092/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   11/637/000 تومان 
سه لایه: 12/166/000 تومان 
چهار لایه: 13/806/000 تومان 
پنج لایه: 16/300/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 11/637/000 تومان 
سه لایه: 12/166/000 تومان 
چهار لایه:13/988/000 تومان 
پنج لایه: 16/467/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  18/687/000   تومان
سه لایه :20/561/000   تومان
چهار لایه :22/849/000  تومان 
پنج لایه: 25/202/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :22/666/000 تومان
سه لایه: 24/880/000 تومان
چهار لایه:27/386/000 تومان
پنج لایه: 29/143/000 تومان

ادامه مطلب