مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 168/000   تومان
سه لایه :218/000 تومان
چهارلایه:274/000  تومان
پنج لایه: 325/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  257/000 تومان
سه لایه : 313/000 تومان
چهارلایه:  352/000 تومان
پنج لایه:  451/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  346/000  تومان
سه لایه :400/000 تومان 
چهارلایه: 487/000 تومان 
پنج لایه: 590/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 430/000 تومان 
سه لایه:495/000 تومان
چهارلایه:626/000 تومان
پنج لایه:715/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  524/000  تومان
سه لایه: 574/000  تومان
چهار لایه:752/000  تومان
پنج لایه: 838/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 553/000 تومان 
سه لایه:643/000 تومان
چهار لایه:733/000 تومان
پنج لایه:885/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   774/000  تومان 
سه لایه:  802/000  تومان 
چهار لایه: 993/000 تومان 
پنج لایه:  1/186/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 829/000   تومان 
سه لایه:900/000 تومان
چهار لایه:1/069/000 تومان
پنج لایه: 1/248/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  872/000 تومان 
سه لایه: 947/000 تومان 
چهارلایه:1/203/000 تومان
پنج لایه: 1/404/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  1/013/000 تومان 
سه لایه: 1/046/000 تومان 
چهار لایه:1/380/000 تومان
پنج لایه: 1/628/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

قطر :   104cm  ارتفاع:  207cm
تک لایه : 1/314/000 تومان 
سه لایه: 1/348/000 تومان 
چهار لایه: 1/480/000 تومان 
پنج لایه: 1/647/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

 قطر :  145cm       ارتفاع: 112cm
تک لایه: 1/083/000 تومان
سه لایه: 1/203/000 تومان
چهار لایه: 1/380/000 تومان
پنج لایه: 1/612/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 1/564/000   تومان
سه لایه: 1/670/000  تومان
چهارلایه: 1/834/000  تومان
پنج لایه: 2/277/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   1/560/000  تومان 
سه لایه: 1/649/000 تومان 
چهار لایه: 2/000/000 تومان
پنج لایه:  2/340/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند  2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 1/559/000 تومان
سه لایه:1/770/000 تومان
چهار لایه:2/048/000 تومان 
پنج لایه: 2/263/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

 قطر :  162cm       ارتفاع: 147cm
تک لایه: 2/110/000 تومان
سه لایه: 2/142/000 تومان
چهار لایه: 2/515/000 تومان
پنج لایه: 3/000/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :2/226/000  تومان
سه لایه :2/522/000 تومان
چهار لایه: 3/000/000 تومان
پنج لایه: 3/744/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :2/460/000 تومان 
سه لایه: 2/528/000 تومان 
چهار لایه:3/120/000 تومان 
پنج لایه: 3/860/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  2/173/000  تومان 
سه لایه: 2/405/000  تومان 
چهارلایه: 2/894/000 تومان 
پنج لایه: 3/525/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :3/005/000 تومان 
سه لایه :3/117/000 تومان
چهارلایه:3/577/000 تومان 
پنج لایه: 4/213/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 3/620/000 تومان 
سه لایه:3/840/000 تومان
چهارلایه:4/510/000 تومان
پنج لایه:5/150/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه: 3/310/000 تومان
سه لایه: 3/610/000 تومان
چهار لایه: 4/320/000 تومان
پنج لایه: 4/860/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  4/596/000 تومان
سه لایه:  4/780/000 تومان
چهار لایه: 5/560/000 تومان
پنج لایه:  6/240/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  6/010/000 تومان
سه لایه: 6/315/000 تومان 
چهار لایه:7/060/000 تومان
پنج لایه: 8/265/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   7/346/000 تومان 
سه لایه: 7/680/000 تومان 
چهار لایه: 8/715/000 تومان 
پنج لایه: 10/290/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 7/346/000 تومان 
سه لایه: 7/680/000 تومان 
چهار لایه:8/830/000 تومان 
پنج لایه: 10/395/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  11/798/000   تومان
سه لایه :12/980/000  تومان
چهار لایه :14/427/000 تومان 
پنج لایه: 15/910/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :14/310/000 تومان
سه لایه: 14/840/000 تومان
چهار لایه:17/290/000 تومان
پنج لایه: 18/400/000 تومان

ادامه مطلب
 

مخازن عمودی 

ابعاد مخازن عمودی                               مخزن عمودی بلند                                       مخزن عمودی کوتاه

مخازن عمودی فروش مخازن عمودیقیمت مخازن عمودی


 

قیمت تانکر پلاستیکی

فروش مخزن پلی اتیلن عمودی

فروش منبع اب در کرج و تهران
قیمت مخزن پلی اتیلن