مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 249/000   تومان
سه لایه :321/000 تومان
چهارلایه:404/000  تومان
پنج لایه: 477/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  380/000 تومان
سه لایه : 459/000 تومان
چهارلایه:  518/000 تومان
پنج لایه:  662/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  510/000  تومان
سه لایه :587/000 تومان 
چهارلایه: 716/000 تومان 
پنج لایه: 867/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 630/000 تومان 
سه لایه:726/000 تومان
چهارلایه:918/000 تومان
پنج لایه:1/049/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  769/000  تومان
سه لایه: 844/000  تومان
چهار لایه:1/103/000  تومان
پنج لایه: 1/229/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 811/000 تومان 
سه لایه:942/000 تومان
چهار لایه:1/076/000 تومان
پنج لایه:1/296/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   1/136/000  تومان 
سه لایه:  1/176/000  تومان 
چهار لایه: 1/458/000 تومان 
پنج لایه:  1/738/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 1/217/000   تومان 
سه لایه:1/319/000 تومان
چهار لایه:1/569/000 تومان
پنج لایه: 1/830/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  1/279/000 تومان 
سه لایه: 1/390/000 تومان 
چهارلایه:1/763/000 تومان
پنج لایه: 2/057/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  1/486/000 تومان 
سه لایه: 1/533/000 تومان 
چهار لایه:2/023/000 تومان
پنج لایه: 2/387/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

قطر :   104cm  ارتفاع:  207cm
تک لایه : 1/926/000 تومان 
سه لایه: 1/977/000 تومان 
چهار لایه:2/169/000 تومان 
پنج لایه: 2/415/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

 قطر :  145cm       ارتفاع: 112cm
تک لایه: 1/587/000 تومان
سه لایه: 1/763/000 تومان
چهار لایه: 2/022/000 تومان
پنج لایه: 2/363/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 1/927/000   تومان
سه لایه: 1/974/000  تومان
چهارلایه: 2/142/000  تومان
پنج لایه: 2/397/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   2/286/000  تومان 
سه لایه: 2/418/000 تومان 
چهار لایه: 2/930/000 تومان
پنج لایه:  3/429/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند  2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 2/285/000 تومان
سه لایه:2/594/000 تومان
چهار لایه:3/001/000 تومان 
پنج لایه: 3/461/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

 قطر :  162cm       ارتفاع: 147cm
تک لایه:  2/945/000 تومان
سه لایه:  3/139/000 تومان
چهار لایه: 3/684/000 تومان
پنج لایه:  4/396/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :3/262/000  تومان
سه لایه :3/694/000 تومان
چهار لایه: 4/396/000 تومان
پنج لایه: 5/485/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :3/605/000 تومان 
سه لایه: 3/705/000 تومان 
چهار لایه:4/571/000 تومان 
پنج لایه: 5/655/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  3/185/000  تومان 
سه لایه: 3/523/000  تومان 
چهارلایه: 4/240/000 تومان 
پنج لایه: 5/163/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :4/401/000 تومان 
سه لایه :4/565/000 تومان
چهارلایه:5/240/000 تومان 
پنج لایه: 6/1741/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 5/302/000 تومان 
سه لایه:5/625/000 تومان
چهارلایه:6/607/000 تومان
پنج لایه:7/545/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه: 4/849/000 تومان
سه لایه: 5/288/000 تومان
چهار لایه: 6/328/000 تومان
پنج لایه: 7/113/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  6/732/000 تومان
سه لایه:  7/003/000 تومان
چهار لایه: 8/144/000 تومان
پنج لایه:  9/140/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  8/803/000 تومان
سه لایه: 9/250/000 تومان 
چهار لایه:10/110/000 تومان
پنج لایه: 12/104/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   10/760/000 تومان 
سه لایه: 11/248/000 تومان 
چهار لایه: 12/764/000 تومان 
پنج لایه: 15/071/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 10/760/000 تومان 
سه لایه: 11/248/000 تومان 
چهار لایه:12/933/000 تومان 
پنج لایه: 15/225/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  17/278/000   تومان
سه لایه :19/011/000   تومان
چهار لایه :21/126/000  تومان 
پنج لایه: 23/301/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :20/957/000 تومان
سه لایه: 22/800/000 تومان
چهار لایه:25/321/000 تومان
پنج لایه: 26/946/000 تومان

ادامه مطلب