مخازن عمودی

مخازن عمودی1

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 138/000   تومان
سه لایه :173/000 تومان
چهارلایه:209/000  تومان
پنج لایه: 245/000  تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  197/000 تومان
سه لایه : 225/000 تومان
چهارلایه:  272/000 تومان
پنج لایه:  340/000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  278/000  تومان
سه لایه :320/000 تومان 
چهارلایه: 387/000 تومان 
پنج لایه: 459/000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm  ارتفاع: 144cm
تک لایه : 310/000 تومان 
سه لایه:357/000 تومان
چهارلایه:429/000 تومان
پنج لایه:500/000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  435/000  تومان
سه لایه: 476/000  تومان
چهار لایه:595/000  تومان
پنج لایه: 667/000   تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm   ارتفاع: 177cm
تک لایه: 429/000  تومان 
سه لایه:500/000 تومان
چهار لایه:572/000 تومان
پنج لایه:667/000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   643/000  تومان 
سه لایه:  667/000  تومان 
چهار لایه: 786/000 تومان 
پنج لایه:  905/000  تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm  ارتفاع:202cm
تک لایه: 643/000   تومان 
سه لایه:687/000 تومان
چهار لایه:786/000 تومان
پنج لایه: 905/000 تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  720/000 تومان 
سه لایه: 796/000 تومان 
چهارلایه:972/000 تومان
پنج لایه: 1/101/000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  788/000 تومان 
سه لایه: 840/000 تومان 
چهار لایه:1/000/000 تومان
پنج لایه: 1/143/000 تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 945/000   تومان
سه لایه: 1/000/000  تومان
چهارلایه: 1/071/000  تومان
پنج لایه: 1/190/000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   1/290/000  تومان 
سه لایه: 1/296/000 تومان 
چهار لایه: 1.587.000 تومان
پنج لایه:  1.805.000  تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 1/220/000 تومان
سه لایه:1/381/000 تومان
چهار لایه:1/595/000 تومان 
پنج لایه: 1/833/000 تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر:121cm  ارتفاع :207cm
تک لایه:  1/220/000 تومان 
سه لایه: 1/381/000 تومان 
چهار لایه:1/595/000 تومان
پنج لایه:1/833/000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :1/885/000  تومان
سه لایه :2/071/000 تومان
چهار لایه: 2/380/000 تومان
پنج لایه: 2/856/000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :2/023/000 تومان 
سه لایه: 2/070/600 تومان 
چهار لایه:2/338/000 تومان 
پنج لایه: 2/856/000 تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  1/785/000  تومان 
سه لایه: 1/904/000  تومان 
چهارلایه: 2/214/000 تومان 
پنج لایه: 2/690/000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm  ارتفاع: 210cm
تک لایه :2/380/000 تومان 
سه لایه :2/499/000 تومان
چهارلایه:2/833/000 تومان 
پنج لایه: 3/231/000 تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 2/956/000 تومان 
سه لایه:3/194/000 تومان
چهارلایه:3/670/000 تومان
پنج لایه:3/927/000 تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  *       ارتفاع: *
تک لایه: -
سه لایه:-
چهار لایه:-
پنج لایه: -

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: cm*  ارتفاع: *cm
تک لایه:  
سه لایه: 
چهار لایه: *
پنج لایه: *

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  4/760/000 تومان
سه لایه: 4/998/000 تومان 
چهار لایه:5/593/000 تومان
پنج لایه: 6/307/000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   6/150/000 تومان 
سه لایه: 6/307/000 تومان 
چهار لایه: 6/902/000 تومان 
پنج لایه: 7/854/000  تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 5/950/000 تومان 
سه لایه: 6/307/000 تومان 
چهار لایه:6/902/000 تومان 
پنج لایه: 7/854/000 تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  9/520/000   تومان
سه لایه :10/710/000  تومان
چهار لایه :11/424/000 تومان 
پنج لایه: 12/138/000   تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی1

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm   ارتفاع : 335cm
 تک لایه :11/781/000 تومان
سه لایه: 12/400/000 تومان
چهار لایه:13/566/000 تومان
پنج لایه: 14/042/000 تومان

ادامه مطلب
 

مخازن عمودی 

محصول
(code)
ظرفیت به لیتر
( capacity in litre )
ابعاد به میلیمتر/dimensions in mm
قطر
ارتفاع
 PT 147 100 450 810
PT 114 220 570 950
PT 101 300 640 980
PT 102 400 750 1000
PT 103 500 860 1070
PT 104 1000 1050 1430
PT 106 2000 1340 1600
PT 107 3000 1520 1820

ابعاد مخازن عمودی                               مخزن عمودی بلند                                       مخزن عمودی کوتاه