مخازن عمودی 

کد محصول
(code)
ظرفیت به لیتر
( capacity in litre )
ابعاد به میلیمتر/dimensions in mm
قطر
ارتفاع
 PT 147 100 450 810
PT 114 220 570 950
PT 101 300 640 980
PT 102 400 750 1000
PT 103 500 860 1070
PT 104 1000 1050 1430
PT 106 2000 1340 1600
PT 107 3000 1520 1820
مخازن عمودی

مخزن 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 97000    تومان
سه لایه : 128000 تومان
چهارلایه: 160000  تومان
پنج لایه: 192000  تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه : 149000  تومان
سه لایه : 192000 تومان
چهارلایه: 234000  تومان
پنج لایه: 277000  تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه: 213000  تومان
سه لایه : 255000 تومان 
چهارلایه: 319000 تومان 
پنج لایه: 383000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه: 362000   تومان
سه لایه: 425000  تومان
چهار لایه: 532000 تومان
پنج لایه:595000   تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه: 574000  تومان 
سه لایه:595000  تومان 
چهار لایه: 702000 تومان 
پنج لایه:808000   تومان 
 

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخرن 1000 لیتر

قطر : 114cm  ارتفاع: 133cm
تک لایه: 617000 تومان 
سه لایه: 702000 تومان 
چهارلایه:850000 تومان
پنج لایه: 957000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 1500لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه :808000   تومان
سه لایه: 893000  تومان
چهارلایه: 957000  تومان
پنج لایه:1.063.000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:1.063.000  تومان 
سه لایه: 1.849.000 تومان 
چهار لایه:1.382.000 تومان
پنج لایه:1.594.000  تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه : 1.594.000  تومان
سه لایه : 1.849.000 تومان
 چهار لایه: 2.259.000 تومان
پنج لایه: 2.550.000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 4000 لیتر

قطر: 169cm  ارتفاع: 210cm
تک لایه :2.125.000 تومان 
سه لایه :2.232.000 تومان
چهارلایه:2.529.000 تومان 
پنج لایه: 2.869.000 تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه:2.550.000  تومان 
سه لایه:2.763.000 تومان
چهارلایه:3.188.000 تومان
پنج لایه:3.507.000 تومان 

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 6000 لیتر

قطر: cm189  ارتفاع: 2.53cm
تک لایه:  
سه لایه: 
چهار لایه: *
پنج لایه: *

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:4.250.000 تومان
سه لایه: 4.463.000 تومان 
چهار لایه:4.994.000 تومان
پنج لایه: 5.632.000 تومان
 

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:5.313.000   تومان 
سه لایه: 5.632.000 تومان 
چهار لایه: 6.163.000 تومان 
پنج لایه:7.013.000  تومان 
 

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :8.500.000   تومان
سه لایه : 9.563.000  تومان
چهار لایه :10.200.000 تومان 
پنج لایه: 10.838.000   تومان 
 

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 20000

قطر : 304cm   ارتفاع : 335cm
 تک لایه :10.519.000 تومان
سه لایه: 11.688.000 تومان
چهار لایه:12.113.000 تومان
پنج لایه: 12.538.000 تومان

ادامه مطلب
مخازن عمودی

مخزن 2000 لیتر

قطر:143cm  ارتفاع :154cm
تک لایه:1.063.000  تومان 
سه لایه: 1.849.000 تومان 
چهار لایه:1.382.000 تومان
پنج لایه:1.594.000  تومان

ادامه مطلب