مخازن نیسانی

مخزن نیسانی  1850 لیتر دو گانه سوز

مخزن نیسانی 1850 لیتر دو گانه سوز

طول : 174 cm  عرض: 161cm   ارتفاع : 116cm 
تک لایه :   2/489/000  تومان 
سه لایه :  2/606/000 تومان 
چهار لایه : 3/036/000 تومان 
پنج لایه:    3/732/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن نیسانی 2000 لیتر کوتاه

مخزن نیسانی 2000 لیتر کوتاه

طول : 210cm    عرض : 150cm    ارتفاع : 101cm 
نک لایه :   2/576/000  تومان 
سه لایه :  2/611/000 تومان 
چهار لایه : 3/156/000 تومان 
پنج لایه :   3/345/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن نیسانی 2000 لیتر پلاس

مخزن نیسانی 2000 لیتر پلاس

طول : 175cm     عرض : 147cm    ارتفاع : 125cm 
تک لایه :  2/489/000 تومان 
سه لایه : 2/606/000 تومان 
چهار لایه :2/036/000 تومان 
پنج لایه : 3/639/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن نیسانی  2350 لیتر تک سوز

مخزن نیسانی 2350 لیتر تک سوز

طول : 183cm    عرض : 162cm     ارتفاع : 121cm 
تک لایه :   2/605/000 تومان 
سه لایه :  2/722/000 تومان 
چهار لایه : 3/159/000 تومان 
پنج لایه :   3/743/000 تومان 

ادامه مطلب