مخازن نیسانی 

نیساانی

مخزن 1850 لیتر دو گانه سوز

طول : 174 cm  عرض: 161cm   ارتفاع : 114cm 
تک لایه :   1/828/000 تومان 
سه لایه :  1/913/000 تومان 
چهار لایه : 2/147/000 تومان 
پنج لایه:   2/465/000 تومان

ادامه مطلب
نیساانی

مخزن 2000 لیتر کوتاه

طول : 210cm   عرض : 150cm  ارتفاع : 97cm 
نک لایه :   1/892/000  تومان 
سه لایه :  1/913/000 تومان 
چهار لایه : 2/147/000 تومان 
پنج لایه :   2/465/000 تومان 

ادامه مطلب
نیساانی

مخزن 2000 لیتر پلاس

طول : 175cm   عرض : 147cm  ارتفاع : 121cm 
تک لایه :  1/828/000 تومان 
سه لایه : 1/913/000 تومان 
چهار لایه :2/147/000 تومان 
پنج لایه : 2/465/000 تومان 

ادامه مطلب
نیساانی

مخزن 2350 لیتر تک سوز

طول : 183cm   عرض : 162cm  ارتفاع : 114cm 
تک لایه :   1/913/000 تومان 
سه لایه :  1/998/000 تومان 
چهار لایه : 2/232/000 تومان 
پنج لایه :   2/550/000 تومان 

ادامه مطلب