مخازن نیسانی

مخزن نیسانی  1850 لیتر دو گانه سوز

مخزن نیسانی 1850 لیتر دو گانه سوز

طول : 174 cm  عرض: 161cm   ارتفاع : 116cm 
تک لایه :   2/047/000  تومان 
سه لایه :  2/142/000 تومان 
چهار لایه : 2/404/000 تومان 
پنج لایه:    2/761/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن نیسانی 2000 لیتر کوتاه

مخزن نیسانی 2000 لیتر کوتاه

طول : 210cm    عرض : 150cm    ارتفاع : 101cm 
نک لایه :   2/119/000  تومان 
سه لایه :  2/142/000 تومان 
چهار لایه : 2/404/000 تومان 
پنج لایه :   2/761/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن نیسانی 2000 لیتر پلاس

مخزن نیسانی 2000 لیتر پلاس

طول : 175cm     عرض : 147cm    ارتفاع : 125cm 
تک لایه :  2/047/000 تومان 
سه لایه : 2/142/000 تومان 
چهار لایه :2/404/000 تومان 
پنج لایه : 2/761/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن نیسانی  2350 لیتر تک سوز

مخزن نیسانی 2350 لیتر تک سوز

طول : 183cm    عرض : 162cm     ارتفاع : 121cm 
تک لایه :   2/142/000 تومان 
سه لایه :  2/238/000 تومان 
چهار لایه : 2/499/000 تومان 
پنج لایه :   2/856/000 تومان 

ادامه مطلب