سطل زباله

 
حجم                                                                               1100 لیتر
وزن 46 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 142*122*109 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 137*122*109 سانتی متر                           
سطل زباله
CODE 213
 
حجم                                                                                                                       660 لیتر                                                                                     
وزن 39 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 125*120*79 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 120*120*79 سانتی متر                                                      
سطل زباله
CODE 210
 
حجم                                                                                                                             460 لیتر                                                                                          
وزن                                      48 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 81*123*78 سانتی متر                          
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 76*123*78 سانتی متر 
سطل زباله
CODE 200
 
حجم 240 لیتر                                      
وزن (code 201/1)  کیلوگرم 16.5
(code 201)  کیلوگرم 14
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 100*58*72 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 95*58*72 سانتی متر
سطل زباله
 201/1 , CODE 201
 
حجم  120 لیتر                                     
وزن (code 202/1)  کیلوگرم 11.800
(code 202)  کیلوگرم 9.400
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 95*48*53 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 89*48*53 سانتی متر
سطل زباله
 202/1 , CODE 202
 
 
حجم 100 لیتر                                      
وزن 10 کیلوگرم 
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 85*45*53 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 79*45*53 سانتی متر
سطل زباله
 203/1 , CODE 203
 
 
 
حجم 100 لیتر                                       
وزن 8 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 85*45*53 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 79*45*53 سانتی متر
سطل زباله
 CODE 204
 
 
حجم 120 لیتر                                  
وزن 9.200 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 95*48*53 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 89*48*53 سانتی متر
سطل زباله
CODE 205
 
حجم 70 لیتر                                    
وزن 3.400 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 80*40*40 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 65*40*40 سانتی متر
سطل زباله
CODE 206
 
حجم 120 لیتر                                  
وزن 5.100 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 92*48*48 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 80*48*48 سانتی متر
سطل زباله
CODE 207
 
حجم 60 لیتر                                    
وزن 3.200 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 61*40*40 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 57*40*40 سانتی متر
سطل زباله
 212/1 , CODE 212
 
حجم 40 لیتر                                    
وزن 3.200 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 45*35*35 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 40*35*35 سانتی متر
سطل زبان
 208/1 , CODE 208
 
حجم 45 لیتر                                   
وزن 3.200 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 46*38*40 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 41*38*40 سانتی متر
سطل زباله
CODE 209
 
حجم 50 لیتر                                    
وزن 12 کیلوگرم
ابعاد مخزن با درب (ارتفاع* عرض*طول) 76*24*45 سانتی متر
ابعاد مخزن بدون درب (ارتفاع* عرض*طول) 63*24*45 سانتی متر
سطل زباله
CODE 211


 

 

قیمت سطل زباله پلاستیکی بزرگ

فروش تانکر پلاستیکی، مخازن پلی اتیلن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آذر پالت می باشد