مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 534/000   تومان
سه لایه :688/000 تومان
چهارلایه:860/000  تومان
پنج لایه: 1/020/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  809/000 تومان
سه لایه : 980/000 تومان
چهارلایه:  1/100/000 تومان
پنج لایه:  1/410/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  1/086/000  تومان
سه لایه :1/250/000 تومان 
چهارلایه: 1/520/000 تومان 
پنج لایه: 1/840/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 1/335/000 تومان 
سه لایه:1/540/000 تومان
چهارلایه:1/945/000تومان
پنج لایه:2/225/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  1/632/000تومان
سه لایه: 1/795/000  تومان
چهار لایه:2/340/000  تومان
پنج لایه: 2/600/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 1/725/000 تومان 
سه لایه:1/995/000 تومان
چهار لایه:2/280/000 تومان
پنج لایه:2/745/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   2/406/000  تومان 
سه لایه:  2/490/000  تومان 
چهار لایه: 3/080/000 تومان 
پنج لایه:  3/368/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 2/580/000   تومان 
سه لایه:2/795/000 تومان
چهار لایه:3/325/000 تومان
پنج لایه: 3/875/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  2/711/000 تومان 
سه لایه: 2/950/000 تومان 
چهارلایه:3/730/000 تومان
پنج لایه: 4/350/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  3/150/000 تومان 
سه لایه: 3/250/000 تومان 
چهار لایه:4/280/000 تومان
پنج لایه: 5/055/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

قطر :   104cm  ارتفاع:  207cm
تک لایه : 4/075/000 تومان 
سه لایه: 4/185/000 تومان 
چهار لایه:4/595/000 تومان 
پنج لایه: 5/110/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

 قطر :  145cm       ارتفاع: 112cm
تک لایه: 3/365/000 تومان
سه لایه: 3/735/000 تومان
چهار لایه:4/280/000 تومان
پنج لایه: 5/000/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 4/081/000   تومان
سه لایه: 4/180/000  تومان
چهارلایه: 4/535/000  تومان
پنج لایه: 5/075/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   4/841/000  تومان 
سه لایه: 5/115/000 تومان 
چهار لایه: 6/200/000 تومان
پنج لایه:  7/255/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند  2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 4/835/000 تومان
سه لایه:5/490/000 تومان
چهار لایه:6/350/000 تومان 
پنج لایه: 7/325/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

 قطر :  162cm       ارتفاع: 147cm
تک لایه:  6/230/000 تومان
سه لایه:  6/640/000 تومان
چهار لایه: 7/795/000 تومان
پنج لایه:  9/300/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :6/903/000  تومان
سه لایه :7/815/000 تومان
چهار لایه: /9/295/000 تومان
پنج لایه: 11/600/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :7/625/000 تومان 
سه لایه: 7/735/000 تومان 
چهار لایه:9/665/000 تومان 
پنج لایه: 11/960/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  6/740/000  تومان 
سه لایه: 7/450/000  تومان 
چهارلایه: 8/970/000 تومان 
پنج لایه: 10/920/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :9/310/000 تومان 
سه لایه :9/655/000 تومان
چهارلایه:11/080/000 تومان 
پنج لایه: 13/045/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 11/215/000 تومان 
سه لایه:11/895/000 تومان
چهارلایه13/970/000 تومان
پنج لایه:15/850/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه: 10/255/000 تومان
سه لایه: 11/180/000 تومان
چهار لایه: 13/380/000 تومان
پنج لایه:15/040/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  14/235/000 تومان
سه لایه:  14/805/000 تومان
چهار لایه: 17/220/000 تومان
پنج لایه:  19/320/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  18/611/000 تومان
سه لایه: 19/555/000 تومان 
چهار لایه:21/855/000 تومان
پنج لایه: 25/585/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   22/746/000 تومان 
سه لایه: 23/775/000 تومان 
چهار لایه: 26/985/000 تومان 
پنج لایه: 31/860/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 22/745/000 تومان 
سه لایه: 23/775/000 تومان 
چهار لایه:27/340/000 تومان 
پنج لایه:32/185/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  36/522/000   تومان
سه لایه :40/180/000   تومان
چهار لایه :44/650/000  تومان 
پنج لایه: 47/450/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :44/296/000 تومان
سه لایه: 48/620/000 تومان
چهار لایه:53/520/000 تومان
پنج لایه: 56/950/000 تومان

ادامه مطلب