مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 880/000   تومان
سه لایه :1/150/000 تومان
چهارلایه:1/400/000  تومان
پنج لایه: 1/700/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  1/350/000 تومان
سه لایه : 1/600/000 تومان
چهارلایه:  1/800/000 تومان
پنج لایه:  2/300/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  1/800/000  تومان
سه لایه :2/100/000 تومان 
چهارلایه: 2/500/000 تومان
پنج لایه: 3/000/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 2/550/000 تومان 
سه لایه:2/900/000  تومان
چهارلایه:3/700/000 تومان
پنج لایه:4/150/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  2/700/000 تومان
سه لایه: 2/950/000  تومان
چهار لایه:3/800/000  تومان
پنج لایه: 4/250/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 3/250/000 تومان 
سه لایه:3/750/000 تومان
چهار لایه:4/300/000 تومان
پنج لایه:5/150/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   3/900/000  تومان 
سه لایه:  4/100/000  تومان 
چهار لایه: 5/050/000 تومان 
پنج لایه:  6/000/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 4/850/000   تومان 
سه لایه:5/250/000 تومان
چهار لایه:6/200/000 تومان
پنج لایه: 7/250/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  4/450/000 تومان 
سه لایه: 4/800/000 تومان 
چهارلایه:6/100/000 تومان
پنج لایه: 7/100/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  5/900/000 تومان 
سه لایه: 6/100/000 تومان 
چهار لایه:8/000/000 تومان
پنج لایه: 9/450/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

قطر :   104cm  ارتفاع:  207cm
تک لایه : 7/600/000 تومان 
سه لایه: 7/850/000 تومان 
چهار لایه:8/550/000 تومان 
پنج لایه: 9/550/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

 قطر :  145cm       ارتفاع: 112cm
تک لایه: 6/300/000 تومان
سه لایه: 7/050/000 تومان
چهار لایه:8/000/000 تومان
پنج لایه: 9/350/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 6/650/000   تومان
سه لایه: 6/800/000  تومان
چهارلایه: 7/400/000  تومان
پنج لایه: 8/250/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   7/900/000  تومان 
سه لایه: 8/300/000 تومان 
چهار لایه: 10/100/000 تومان
پنج لایه:  11/800/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند  2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 9/050/000 تومان
سه لایه:10/250/000 تومان
چهار لایه:11/850/000 تومان 
پنج لایه: 13/650/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

 قطر :  162cm       ارتفاع: 147cm
تک لایه:  11/650/000 تومان
سه لایه:  12/400/000 تومان
چهار لایه: 14/550/000 تومان
پنج لایه:  17/350/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :12/900/000  تومان
سه لایه :14/600/000 تومان
چهار لایه:17/350/000 تومان
پنج لایه: 21/650/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :14/250/000 تومان 
سه لایه: 14/600/000 تومان 
چهار لایه:18/000/000 تومان 
پنج لایه: 22/300/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  12/550/000  تومان 
سه لایه: 13/900/000  تومان 
چهارلایه: 16/700/000 تومان 
پنج لایه: 20/400/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :17/350/000 تومان 
سه لایه :18/000/000 تومان
چهارلایه:20/650/000 تومان 
پنج لایه: 24/400/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 20/800/000 تومان 
سه لایه:22/200/000 تومان
چهارلایه26/000/000 تومان
پنج لایه:29/700/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه: 19/150/000 تومان
سه لایه: 20/850/000 تومان
چهار لایه: 24/950/000 تومان
پنج لایه:28/050/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  26/500/000 تومان
سه لایه:27/600/000 تومان
چهارلایه: 32/100/000 تومان
پنج لایه:  36/000/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  34/650/000 تومان
سه لایه: 35/350/000 تومان 
چهار لایه:40/700/000 تومان
پنج لایه: 47/600/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   42/370/000 تومان 
سه لایه: 44/250/000 تومان 
چهار لایه: 50/250/000 تومان
پنج لایه: 59/300/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 42/300/000 تومان 
سه لایه: 44/260/000 تومان 
چهار لایه:50/800/000 تومان 
پنج لایه:59/900/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  68/000/000   تومان
سه لایه :74/800/000   تومان
چهار لایه :83/100/000  تومان 
پنج لایه: 91/700/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :82/450/000 تومان
سه لایه: 90/500/000 تومان
چهار لایه: 99/600/000 تومان
پنج لایه: 106/000/000 تومان

ادامه مطلب