مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 900/000   تومان
سه لایه :1/100/000 تومان
چهارلایه:1/300/000  تومان
پنج لایه: 1/500/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  1/300/000 تومان
سه لایه : 1/500/000 تومان
چهارلایه:  1/700/000 تومان
پنج لایه:  2/100/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  1/600/000  تومان
سه لایه :1/900/000 تومان 
چهارلایه: 2/300/000 تومان
پنج لایه: 2/800/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 2/000/000 تومان 
سه لایه:2/300/000  تومان
چهارلایه:3/000/000 تومان
پنج لایه:3/300/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  2/500/000تومان
سه لایه: 2/700/000  تومان
چهار لایه:3/500/000  تومان
پنج لایه: 3/900/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 2/600/000 تومان 
سه لایه:3/000/000 تومان
چهار لایه:3/400/000 تومان
پنج لایه:4/100/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   3/600/000  تومان 
سه لایه:  3/700/000  تومان 
چهار لایه: 4/500/000 تومان 
پنج لایه:  5/500/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 3/800/000   تومان 
سه لایه:4/200/000 تومان
چهار لایه:4/900/000 تومان
پنج لایه: 5/800/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  3/650/000 تومان 
سه لایه: 3/950/000 تومان 
چهارلایه:5/000/000 تومان
پنج لایه: 5/850/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  4/700/000 تومان 
سه لایه: 4/800/000 تومان 
چهار لایه:6/400/000 تومان
پنج لایه: 7/500/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

قطر :   104cm  ارتفاع:  207cm
تک لایه : 6/000/000 تومان 
سه لایه: 6/200/000 تومان 
چهار لایه:6/800/000 تومان 
پنج لایه: 7/600/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

 قطر :  145cm       ارتفاع: 112cm
تک لایه: 5/100/000 تومان
سه لایه: 5/500/000 تومان
چهار لایه:6/200/000 تومان
پنج لایه: 7/400/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 6/100/000   تومان
سه لایه: 6/200/000  تومان
چهارلایه: 6/800/000  تومان
پنج لایه: 7/500/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   7/200/000  تومان 
سه لایه: 7/600/000 تومان 
چهار لایه: 9/200/000 تومان
پنج لایه:  10/700/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند  2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 7/200/000 تومان
سه لایه:8/100/000 تومان
چهار لایه:9/400/000 تومان 
پنج لایه: 10/800/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

 قطر :  162cm       ارتفاع: 147cm
تک لایه:  9/200/000 تومان
سه لایه:  9/800/000 تومان
چهار لایه: 11/500/000 تومان
پنج لایه:  13/700/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :10/200/000  تومان
سه لایه :11/600/000 تومان
چهار لایه:13/700/000 تومان
پنج لایه: 17/200/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :11/300/000 تومان 
سه لایه: 11/600/000 تومان 
چهار لایه:14/200/000 تومان 
پنج لایه: 17/700/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  10/000/000  تومان 
سه لایه: 11/000/000  تومان 
چهارلایه: 13/200/000 تومان 
پنج لایه: 16/200/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :13/800/000 تومان 
سه لایه :14/300/000 تومان
چهارلایه:16/400/000 تومان 
پنج لایه: 19/300/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 16/500/000 تومان 
سه لایه:17/600/000 تومان
چهارلایه20/600/000 تومان
پنج لایه:23/600/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه: 15/200/000 تومان
سه لایه: 16/500/000 تومان
چهار لایه: 19/800/000 تومان
پنج لایه:22/200/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  21/000/000 تومان
سه لایه:22/000/000 تومان
چهارلایه: 25/500/000 تومان
پنج لایه:  28/500/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  27/500/000 تومان
سه لایه: 28/900/000 تومان 
چهار لایه:32/300/000 تومان
پنج لایه: 37/800/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   33/500/000 تومان 
سه لایه: 35/100/000 تومان 
چهار لایه: 40/000/000 تومان
پنج لایه: 47/000/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 33/500/000 تومان 
سه لایه: 35/100/000 تومان 
چهار لایه:40/400/000 تومان 
پنج لایه:47/500/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  53/800/000   تومان
سه لایه :59/200/000   تومان
چهار لایه :65/800/000  تومان 
پنج لایه: 72/600/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :65/300/000 تومان
سه لایه: 71/600/000 تومان
چهار لایه:78/900/000 تومان
پنج لایه: 83/900/000 تومان

ادامه مطلب