مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 477/000   تومان
سه لایه :620/000 تومان
چهارلایه:771/000  تومان
پنج لایه: 911/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  724/000 تومان
سه لایه : 875/000 تومان
چهارلایه:  988/000 تومان
پنج لایه:  1/261/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  972/000  تومان
سه لایه :1/120/000 تومان 
چهارلایه: 1/361/000 تومان 
پنج لایه: 1/648/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 1/200/000 تومان 
سه لایه:1/380/000 تومان
چهارلایه:1/744/000تومان
پنج لایه:1/992/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  1/461/000تومان
سه لایه: 1/610/000  تومان
چهار لایه:2/096/000  تومان
پنج لایه: 2/331/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 1/541/000 تومان 
سه لایه:1/790/000 تومان
چهار لایه:2/041/000 تومان
پنج لایه:2/460/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   2/154/000  تومان 
سه لایه:  2/235/000  تومان 
چهار لایه: 2/764/000 تومان 
پنج لایه:  3/295/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 2/310/000   تومان 
سه لایه:2/500/000 تومان
چهار لایه:2/977/000 تومان
پنج لایه: 3/471/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  2/427/000 تومان 
سه لایه: 2/640/000 تومان 
چهارلایه:3/344/000 تومان
پنج لایه: 3/899/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  2/820/000 تومان 
سه لایه: 2/910/000 تومان 
چهار لایه:3/835/000 تومان
پنج لایه: 4/526/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

قطر :   104cm  ارتفاع:  207cm
تک لایه : 3/652/000 تومان 
سه لایه: 3/750/000 تومان 
چهار لایه:4/113/000 تومان 
پنج لایه: 4/578/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

 قطر :  145cm       ارتفاع: 112cm
تک لایه: 3/013/000 تومان
سه لایه: 3/345/000 تومان
چهار لایه:3/834/000 تومان
پنج لایه: 4/480/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 3/655/000   تومان
سه لایه: 3/745/000  تومان
چهارلایه: 4/062/000  تومان
پنج لایه: 4/545/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   4/335/000  تومان 
سه لایه: 4/590/000 تومان 
چهار لایه: 5/553/000 تومان
پنج لایه:  6/500/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند  2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 4/333/000 تومان
سه لایه:4/920/000 تومان
چهار لایه:5/688/000 تومان 
پنج لایه: 6/558/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

 قطر :  162cm       ارتفاع: 147cm
تک لایه:  5/580/000 تومان
سه لایه:  5/950/000 تومان
چهار لایه: 6/980/000 تومان
پنج لایه:  8/326/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :6/182/000  تومان
سه لایه :7/000/000 تومان
چهار لایه: 8/326/000 تومان
پنج لایه: 10/388/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :6/830/000 تومان 
سه لایه: 7/020/000 تومان 
چهار لایه:8/658/000 تومان 
پنج لایه: 10/712/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  6/036/000  تومان 
سه لایه: 6/675/000  تومان 
چهارلایه: 8/030/000 تومان 
پنج لایه: 9/780/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :8/338/000 تومان 
سه لایه :8/670/000 تومان
چهارلایه:9/924/000 تومان 
پنج لایه: 11/686/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 10/044/000 تومان 
سه لایه:10/655/000 تومان
چهارلایه12/513/000 تومان
پنج لایه:14/290/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه: 9/185/000 تومان
سه لایه: 10/020/000 تومان
چهار لایه: 11/985/000 تومان
پنج لایه:13/471/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  12/750/000 تومان
سه لایه:  13/261/000 تومان
چهار لایه: 15/424/000 تومان
پنج لایه:  17/307/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  16/668/000 تومان
سه لایه: 17/515/000 تومان 
چهار لایه:19/574/000 تومان
پنج لایه: 22/918/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   20/373/000 تومان 
سه لایه: 21/295/000 تومان 
چهار لایه: 24/167/000 تومان 
پنج لایه: 28/533/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 20/373/000 تومان 
سه لایه: 21/295/000 تومان 
چهار لایه:24/488/000 تومان 
پنج لایه:28/825/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  32/710/000   تومان
سه لایه :35/990/000   تومان
چهار لایه :39/994/000  تومان 
پنج لایه: 44/113/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :39/673/000 تومان
سه لایه: 44/550/000 تومان
چهار لایه:47/935/000 تومان
پنج لایه: 51/000/000 تومان

ادامه مطلب