مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 880/000   تومان
سه لایه :1/150/000 تومان
چهارلایه:1/400/000  تومان
پنج لایه: 1/700/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  1/350/000 تومان
سه لایه : 1/600/000 تومان
چهارلایه:  1/800/000 تومان
پنج لایه:  2/300/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  1/800/000  تومان
سه لایه :2/100/000 تومان 
چهارلایه: 2/500/000 تومان
پنج لایه: 3/000/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 2/180/000 تومان 
سه لایه:2/500/000  تومان
چهارلایه:3/200/000 تومان
پنج لایه:3/650/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  2/700/000 تومان
سه لایه: 2/950/000  تومان
چهار لایه:3/800/000  تومان
پنج لایه: 4/250/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 2/800/000 تومان 
سه لایه:3/250/000 تومان
چهار لایه:3/700/000 تومان
پنج لایه:4/460/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   3/900/000  تومان 
سه لایه:  4/100/000  تومان 
چهار لایه: 5/050/000 تومان 
پنج لایه:  6/000/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 4/200/000   تومان 
سه لایه:4/550/000 تومان
چهار لایه:5/400/000 تومان
پنج لایه: 6/300/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  4/450/000 تومان 
سه لایه: 4/800/000 تومان 
چهارلایه:6/100/000 تومان
پنج لایه: 7/100/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  5/150/000 تومان 
سه لایه: 5/300/000 تومان 
چهار لایه:7/000/000 تومان
پنج لایه: 8/200/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

قطر :   104cm  ارتفاع:  207cm
تک لایه : 6/700/000 تومان 
سه لایه: 6/800/000 تومان 
چهار لایه:7/500/000 تومان 
پنج لایه: 8/300/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

 قطر :  145cm       ارتفاع: 112cm
تک لایه: 5/500/000 تومان
سه لایه: 6/100/000 تومان
چهار لایه:7/000/000 تومان
پنج لایه: 8/150/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 6/650/000   تومان
سه لایه: 6/800/000  تومان
چهارلایه: 7/400/000  تومان
پنج لایه: 8/250/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   7/900/000  تومان 
سه لایه: 8/300/000 تومان 
چهار لایه: 10/100/000 تومان
پنج لایه:  11/800/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر:121cm    ارتفاع :207cm
تک لایه: 7/850/000 تومان 
سه لایه: 8/950/000  تومان 
چهار لایه:10/300/000  تومان
پنج لایه:11/900/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

 قطر :  162cm       ارتفاع: 147cm
تک لایه:  10/150/000 تومان
سه لایه:  10/800/000 تومان
چهار لایه: 12/650/000 تومان
پنج لایه:  15/100/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :11/200/000  تومان
سه لایه :12/700/000 تومان
چهار لایه:15/100/000 تومان
پنج لایه: 18/850/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :12/400/000 تومان 
سه لایه: 12/750/000 تومان 
چهار لایه:15/700/000 تومان 
پنج لایه: 19/400/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  12/550/000  تومان 
سه لایه: 13/900/000  تومان 
چهارلایه: 16/700/000 تومان 
پنج لایه: 20/400/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :14/200/000 تومان 
سه لایه :15/100/000 تومان
چهارلایه:17/200/000 تومان 
پنج لایه: 19/800/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 18/200/000 تومان 
سه لایه:19/300/000 تومان
چهارلایه22/700/000 تومان
پنج لایه:25/900/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه: 16/650/000 تومان
سه لایه: 18/150/000 تومان
چهار لایه: 21/750/000 تومان
پنج لایه:24/400/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  23/100/000 تومان
سه لایه:24/000/000 تومان
چهارلایه: 27/950/000 تومان
پنج لایه:  31/400/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  30/200/000 تومان
سه لایه: 31/750/000 تومان 
چهار لایه:35/500/000 تومان
پنج لایه: 41/550/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   36/900/000 تومان 
سه لایه: 38/600/000 تومان 
چهار لایه: 43/800/000 تومان
پنج لایه: 51/700/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 36/900/000 تومان 
سه لایه: 38/600/000 تومان 
چهار لایه:44/400/000 تومان 
پنج لایه:52/200/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  59/300/000   تومان
سه لایه :65/200/000   تومان
چهار لایه :72/450/000  تومان 
پنج لایه: 79/900/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :71/860/000 تومان
سه لایه: 78/900/000 تومان
چهار لایه: 92/400/000 تومان

ادامه مطلب