مخازن عمودی

مخزن عمودی 100 لیتر

مخزن عمودی 100 لیتر

 قطر: 49cm    ارتفاع: 74cm
تک لایه : 750/000   تومان
سه لایه :950/000 تومان
چهارلایه:1/160/000  تومان
پنج لایه: 1/370/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 200 لیتر

مخزن عمودی 200 لیتر

قطر : 59cm    ارتفاع: 89cm
تک لایه :  1/100/000 تومان
سه لایه : 1/310/000 تومان
چهارلایه:  1/500/000 تومان
پنج لایه:  1/900/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 300 لیتر

مخزن عمودی 300 لیتر

قطر: 77cm     ارتفاع: 94cm 
تک لایه:  1/450/000  تومان
سه لایه :1/700/000 تومان 
چهارلایه: 2/050/000 تومان
پنج لایه: 2/500/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 300 لیتر

مخزن عمودی بلند 300 لیتر

قطر : 58cm     ارتفاع: 144cm
تک لایه : 1/800/000 تومان 
سه لایه:2/100/000 تومان
چهارلایه:2/650/000تومان
پنج لایه:3/000/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 500 لیتر

مخزن عمودی 500 لیتر

قطر :89cm      ارتفاع: 109cm
تک لایه:  2/200/000تومان
سه لایه: 2/400/000  تومان
چهار لایه:3/150/000  تومان
پنج لایه: 3/500/000   تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 500 لیتر

مخزن عمودی بلند 500 لیتر

قطر : 67cm     ارتفاع: 177cm
تک لایه: 2/350/000 تومان 
سه لایه:2/700/000 تومان
چهار لایه:3/100/000 تومان
پنج لایه:3/700/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 800 لیتر

مخزن عمودی 800 لیتر

قطر : 102cm    ارتفاع: 122cm 
تک لایه:   3/250/000  تومان 
سه لایه:  3/350/000  تومان 
چهار لایه: 4/150/000 تومان 
پنج لایه:  4/950/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 800 لیتر

مخزن عمودی بلند 800 لیتر

قطر :78cm     ارتفاع:202cm
تک لایه: 3/460/000   تومان 
سه لایه:3/750/000 تومان
چهار لایه:4/450/000 تومان
پنج لایه: 5/200/000 تومان 

ادامه مطلب
مخرن عمودی 1000 لیتر

مخرن عمودی 1000 لیتر

قطر : 114cm   ارتفاع: 133cm
تک لایه:  3/650/000 تومان 
سه لایه: 3/950/000 تومان 
چهارلایه:5/000/000 تومان
پنج لایه: 5/850/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

مخزن عمودی بلند 1000 لیتر

قطر :  84cm  ارتفاع:210cm
تک لایه:  4/250/000 تومان 
سه لایه: 4/350/000 تومان 
چهار لایه:5/750/000 تومان
پنج لایه: 6/800/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

مخزن عمودی بلند 1500 لیتر

قطر :   104cm  ارتفاع:  207cm
تک لایه : 5/450/000 تومان 
سه لایه: 5/600/000 تومان 
چهار لایه:6/150/000 تومان 
پنج لایه: 6/850/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 1500 لیتر

 قطر :  145cm       ارتفاع: 112cm
تک لایه: 4/550/000 تومان
سه لایه: 5/000/000 تومان
چهار لایه:5/750/000 تومان
پنج لایه: 6/700/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 1500 لیتر

مخزن عمودی 1500 لیتر

قطر : 116cm  ارتفاع :172cm 
تک لایه : 5/500/000   تومان
سه لایه: 5/600/000  تومان
چهارلایه: 6/100/000  تومان
پنج لایه: 6/800/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 2000 لیتر

مخزن عمودی 2000 لیتر

قطر : 141cm   ارتفاع : 164cm
تک لایه:   6/500/000  تومان 
سه لایه: 6/850/000 تومان 
چهار لایه: 8/300/000 تومان
پنج لایه:  9/720/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند  2000 لیتر

مخزن عمودی بلند 2000 لیتر

قطر : 121cm  ارتفاع: 207cm
تک لایه: 6/500/000 تومان
سه لایه:7/350/000 تومان
چهار لایه:8/500/000 تومان 
پنج لایه: 9/800/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتر

 قطر :  162cm       ارتفاع: 147cm
تک لایه:  8/350/000 تومان
سه لایه:  8/900/000 تومان
چهار لایه: 10/450/000 تومان
پنج لایه:  12/450/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 3000 لیتر

مخزن عمودی 3000 لیتر

قطر :  153cm  ارتفاع: 194cm
تک لایه :9/250/000  تومان
سه لایه :10/470/000 تومان
چهار لایه:12/450/000 تومان
پنج لایه: 15/550/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

مخزن عمودی بلند 3000 لیتر

قطر : 132cm  ارتفاع: 256cm
تک لایه :10/200/000 تومان 
سه لایه: 10/500/000 تومان 
چهار لایه:12/900/000 تومان 
پنج لایه: 16/050/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 3000 لیتر

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  9/050/000  تومان 
سه لایه: 9/950/000  تومان 
چهارلایه: 12/000/000 تومان 
پنج لایه: 14/650/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 4000 لیتر

مخزن عمودی 4000 لیتر

قطر: 169cm   ارتفاع: 210cm
تک لایه :12/470/000 تومان 
سه لایه :12/950/000 تومان
چهارلایه:14/850/000 تومان 
پنج لایه: 17/500/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 5000 لیتر

مخزن عمودی 5000 لیتر

قطر: 185cm  ارتفاع: 223cm
تک لایه: 15/000/000 تومان 
سه لایه:15/950/000 تومان
چهارلایه18/700/000 تومان
پنج لایه:21/400/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتر

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه: 13/750/000 تومان
سه لایه: 15/000/000 تومان
چهار لایه: 17/950/000 تومان
پنج لایه:20/150/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 6000 لیتر

مخزن عمودی 6000 لیتر

قطر: 189cm  ارتفاع: 253cm
تک لایه:  19/100/000 تومان
سه لایه:19/850/000 تومان
چهارلایه: 23/100/000 تومان
پنج لایه:  25/900/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 8000 لیتر

مخزن عمودی 8000 لیتر

قطر : 215cm  ارتفاع: 268cm 
تک لایه:  24/950/000 تومان
سه لایه: 26/200/000 تومان 
چهار لایه:29/300/000 تومان
پنج لایه: 34/300/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن عمودی 10000 لیتر

مخزن عمودی 10000 لیتر

قطر : 223 cm  ارتفاع: 292cm
تک لایه:   30/450/000 تومان 
سه لایه: 31/850/000 تومان 
چهار لایه: 36/150/000 تومان
پنج لایه: 42/650/000  تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

مخزن عمودی بلند 10000 لیتر

قطر :   211cm  ارتفاع:  330cm
تک لایه : 30/450/000 تومان 
سه لایه: 31/900/000 تومان 
چهار لایه:36/650/000 تومان 
پنج لایه:43/100/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 16000 لیتر

مخزن عمودی 16000 لیتر

قطر :  275cm  ارتفاع:300cm
تک لایه :  48/900/000   تومان
سه لایه :53/800/000   تومان
چهار لایه :59/800/000  تومان 
پنج لایه: 65/950/000   تومان 

ادامه مطلب
مخزن عمودی 20000 لیتر

مخزن عمودی 20000 لیتر

قطر : 304cm    ارتفاع : 335cm
 تک لایه :59/300/000 تومان
سه لایه: 65/100/000 تومان
چهار لایه:71/660/000 تومان
پنج لایه: 76/250/000 تومان

ادامه مطلب